ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ENVIRONMENTAL POLICY

14/07/2017


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ENVIRONMENTAL POLICY

ENV-01

Ισχύει από: 01/05/17

 

 

   

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου Leptos Calypso Hotels Ltd και του ξενοδοχείου Sentido Thalassa Coral Bay, αποτελείται από τις πιο κάτω αρχές για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση του ISO 14001.

Αρχές

• Είμαστε δεσμευμένοι στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των λειτουργιών μας στο περιβάλλον, με τη βοήθεια ενός προγράμματος για την πρόληψη της ρύπανσης.
• Είμαστε δεσμευμένοι να συμμορφωθούμε με όλους τη σχετικούς περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς και με όλες τις άλλες απαιτήσεις στις οποίες το ξενοδοχείο προσυπογράφει.
• Είμαστε δεσμευμένοι να προστατεύσουμε το περιβάλλον μέσω της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής μας απόδοσής. Όλες οι λειτουργίες μας λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα που οι δραστηριότητές μας έχουν στο περιβάλλον.
Πρόθεση

• Να αντιληφθούμε τα περιβαλλοντικά στοιχεία που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας.
• Να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα των αποβλήτων που διαχειριζόμαστε, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση τόσο, όσο είναι οικονομικά εφικτό και να εξασφαλίσουμε ότι η υπόλοιπη ποσότητα διαχειρίζεται κατάλληλα.
• Να ελαχιστοποιήσουμε την χρήση ενέργειας και νερού μέσω του ελέγχου και της αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης και να αγοράζουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα της άνεσης, της ποιότητας και της υπηρεσίας προς τους φιλοξενουμένους.
• Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν τις ευθύνες τους για συμμόρφωση με την πολιτική.
• Να θέτουμε και να αναθεωρούμε τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δράσης, για την μείωση των αποβλήτων, τη διατήρηση ενέργειας και πόρων, και την περιβαλλοντική αξιολόγηση των πρώτων υλών και προϊόντων. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη αυτών των στόχων, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, οι οποίες δεν συνεπάγονται σε υπερβολικό κόστος.
• Να κοινοποιήσουμε στους υπαλλήλους, πελάτες και προμηθευτές μας την περιβαλλοντική πολιτική.
• Να ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική διαχείριση στις καθημερινές επιχειρησιακές μας πρακτικές.
• Να ενθαρρύνουμε την εμπλοκή των τοπικών φορέων στην διαχείριση περιβάλλοντος.

Παμπος Μιχαηλ
Γενικός Διευθυντής

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The following statement of principles and intentions comprise the Environmental Policy of Leptos Calypso Hotels Ltd and Sentido Thalassa Coral Bay, for the implementation of the environmental management system according to ISO 14001.
Principles
• We are committed to minimising the impact of our operations on the environment by means of a programme of pollution prevention.
• We are committed to comply with all relevant environmental legislation and regulations and with other requirements to which the hotel subscribes
• We are committed to protect the environment through continual improvement of our environmental performance. All our businesses take into account the effects that our activities have on the environment.
Intentions
• To understand the environmental issues associated with our activities
• To minimize the amount of wastes we dispose of, seek to recover through re-use or recycling as much as is economically practicable and ensure that the remainder is disposed of properly
• To minimise the use of energy and water through monitoring and increasing the efficiency of use and purchase environmental sound products wherever possible, while upholding the highest standards of comfort, quality and guest service
• To ensure that all employees are aware of their individual responsibilities for acting in accordance with the policy
• To set and review environmental objectives and targets and to implement an action plan, addressing waste reduction, energy and resources conservation and raw materials and products environmental evaluation. The hotel will release the necessary resources to achieve these objectives using the best available practices, which do not entail excessive cost.
• To communicate to our employees, customers and suppliers our policy and achievements in improving our environmental performance
• To incorporate environmental management into everyday business practice
• To encourage environmentally friendly, and where possible, local sourcing of products and services.
• To encourage engagement of our business with local communities

Pambos Michael
Sentido Thalassa Coral Bay General Manager