ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

14/07/2017


                                                                                                                  

 

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Valid from:13/01/2017

 

 

 

Το SENTIDO THALASSA CORAL BAY πιστεύει πως συμβάλλει έμπρακτα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες καθώς επίσης και στη διαφύλαξη του πολιτισμικού πλούτου. 

Συγκεκριμένα πιστεύουμε πως:

Η διατήρηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτεί τη δική μας συμβολή για την διαφύλαξη της τοπικής κοινότητας.

Ενέργειες που πραγματοποιούνται:
• Συμμετέχουμε ενεργά στη διαφύλαξη των παιδιών.
o Ύπαρξη σχετικής πολιτικής για την παιδική εκμετάλλευση.
o Παροχή εκπαιδευτικής κατάρτισης στους υπαλλήλους σχετική με την προστασία των παιδιών.
o Ενημέρωση των τοπικών αρχών για ύποπτες δραστηριότητες στις οποίες πιθανόν να εμπλέκονται παιδιά.
• Ενθαρρύνεται η συνεργασία των κατοίκων της τοπικής κοινότητας με τις τοπικές αρχές ώστε να διασφαλίζεται ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μέσω πολιστικών εκδηλώσεων.
• Διασφαλίζεται η προστασία του αρχαιολογικού πολιτισμού.
o Απαγορεύεται η πώληση αρχαιολογικών αντικειμένων ή όποιας άλλης δραστηριότητας.
• Διευθετούνται συχνές συναντήσεις με την τοπική κοινότητα που αποσκοπεί στο διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων. Ακολούθως δημιουργείται σχέδιο υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί.
• Παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από κατοίκων ιατρό ή οδοντίατρο καθώς επίσης εξασφαλίζεται η πρόσβαση φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.
• Εξασφαλίζεται η απεριόριστη χρήση των χώρων εγκαταστάσεων από την τοπική κοινότητα.
• Δεν παρεμποδίζεται η οποιαδήποτε πρόσβαση στους δημόσιους χώρους της τοπικής κοινότητας.
o Εναλλακτικά, εάν η περιορισμένη πρόσβαση παραμένει αναπόφευκτη λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες μορφές αποζημίωσης οι οποίες έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία.
• Διευθετούνται συχνές συναντήσεις με την τοπική κοινότητα που αποσκοπεί στο διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων. Ακολούθως δημιουργείται σχέδιο υλοποίησης των όσων έχουν συμφωνηθεί.
• Δίδονται ευκαιρίες εργοδότησης στην τοπική κοινότητα μέσω κατάλληλων διαφημιστικών μέσων.
o Αξιοποίηση των κατοίκων που πληρούν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
o Υποβάλλονται προσφορές σχετικές με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
• Λήψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών καθώς επίσης και συνεργασίας με τους τοπικούς οργανισμούς για τη διατήρηση της άγριας ζωής και εθνικών πάρκων.
• Προώθηση τόπων αναψυχής, ώστε οι τουρίστες να εξερευνήσουν το φαγητό την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας

 

Πάμπος Μιχαήλ

 Γενικός Διευθυντής