ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ / HEALTH AND SAFETY POLICY

14/07/2017


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

HEALTH AND SAFETY POLICY

H&S-01

Valid From: 01/05/17

 

Είναι η πολιτική της Εταιρείας να προάγει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να απαιτεί και να ενθαρρύνει τη συνεργασία όλων των εργαζομένων για το σκοπό αυτό. Τα ξενοδοχεία Leptos Calypso (LCH) και το Sentido Thalassa Coral Bay παρέχουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας που συμμορφώνονται με τους κώδικες πρακτικής που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν καλές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας. Το Sentido Thalassa Coral Bay θα προσπαθήσει να διασφαλίσει, στο βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό, την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία κατά την εργασία όλων των εργαζομένων.

Αυτό περιλαμβάνει:

• Η παροχή και συντήρηση των συστημάτων εργασίας που είναι ασφαλή και χωρίς κίνδυνο για την υγεία

• Διατάξεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της απουσίας κινδύνων για την υγεία σε σχέση με τη χρήση, το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά αντικειμένων και ουσιών

• Παροχή πληροφοριών, οδηγιών, κατάρτισης και εποπτείας που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων

• Η παροχή και συντήρηση κατάλληλου, ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους

• Παροχή ασφαλούς πρόσβασης προς, από και εντός του κτιρίου

• Οι εξωτερικοί εργολάβοι και οι άλλοι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις παρέχουν επίσης ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία τηρούν όλες τις απαραίτητες πολιτικές υγείας και ασφάλειας της Εταιρείας

• Συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές

• Συνεχής Βελτίωση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

Οι τραυματισμοί και οι ασθένειες μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον και ο στόχος Sentido Thalassa Coral Bay είναι να μειωθεί η επίπτωσή τους στο απόλυτο ελάχιστο. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη των ατυχημάτων και να υπογραμμίζουν τους πιθανούς κινδύνους και να προτείνουν λύσεις. Οποιεσδήποτε ανησυχίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον Υπεύθυνο Υγείας και Ασφάλειας, ο οποίος θα λάβει διορθωτικά μέτρα.

Το πρόσωπο που είναι τελικά υπεύθυνο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία της Εταιρείας μας είναι ο Γενικός Διευθυντής και αν το καθιερωμένο σύστημα αναφοράς αποτύχει σε οποιονδήποτε υπάλληλο με ένα ανεπίλυτο θέμα Υγείας και Ασφάλειας, μπορεί και πρέπει να κάνει άμεση επαφή. Η Εταιρεία έχει ορίσει προσωπικό για να παρέχει συντονισμό σε θέματα ασφάλειας. Η Επιτροπή για την Ασφάλεια του ξενοδοχειου αναθεωρεί το αρχειο με την υφιστάμενη νομοθεσία και την εκκρεμούσα νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια ς.

Το  Sentido Thalassa Coral Bay  δίνει τη μεγαλη σημασία στην ασφάλεια. Η ασφάλεια του προσωπικού υπερισχύει των εκτιμήσεων της εμπορικής σκοπιμότητας. Αναγνωρίζει ότι έχει συμβατική ευθύνη για να εξασφαλίσει ότι το ξενοδοχειο είναι εξοπλισμένο και αδειοδοτημενο  σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα και απαιτούμενα πρότυπα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αυτή η πολιτική αποτελεί μέρος των όρων απασχόλησης όλου του προσωπικού στο LCH. Η αυθαίρετη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας θα καταστήσει τον υπάλληλο υπεύθυνο για απόλυση.

 

Πάμπος Μιχαήλ 

Γενικός ΔΙευθυντής

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

It is the Company’s policy to promote Health and Safety at work and require and encourage the co-operation of all employees for that purpose.  Leptos Calypso Hotels (LCH) and Sentido Thalasaa Coral Bay  provides suitable working conditions which comply with codes of practice that are designed to ensure good standards of Health and Safety. Sentido Thalassa will endeavour to ensure, so far as it is reasonably practicable, the Health, Safety and welfare at work of all employees.

This includes:

  • The provision and maintenance of work systems that are safe and without risk to health
  • Arrangements for ensuring safety and absence of risks to health in connection with the use, handling, storage and transport of articles and substances
  • Making available information, instructions, training and supervision necessary to ensure the occupational health and safety of all employees
  • The provision and maintenance of a suitable, safe working environment for all employees
  • The provision of safe access to, from and within the building
  • The outside contractors and other people in the premises are also provided by safe working environment and that services and products that are used by the Company adhere to all necessary health and safety policies of the Company
  • Complies with all relevant laws and regulations and follows best practices
  • Continual Improvement of occupational health and safety.

Injuries and illnesses can happen in any environment and it is the Sentido Thalassa objective to reduce the incidence of these to an absolute minimum.  Employees are encouraged to actively participate to prevent accidents and to highlight potential risks and propose solutions.  Any concerns should be communicated to the Health and Safety Manager who will take corrective action.

The person ultimately responsible for the Health and Safety at Work of our Company is the General Manager and if the established reporting system fails any employee with an unresolved Health and Safety concern, can and should make direct contact.  The Company has designated personnel to provide coordination in matters concerning safety.  The Company Safety Committee reviews existing and pending legislation in respect of the Safety and Environmental Protection.

Panorama places the highest importance on safety.  The safety of the personnel and the environment is to take precedence over considerations of commercial expedience.  It acknowledges that it has contractual responsibility for ensuring that its owned establishments are equipped to the recognized and required standards in respect of Occupational Health and Safety.

This policy forms part of the terms of employment of all personnel within LCH.  Willful non-compliance with safety requirements will render the employee liable to dismissal.

 

Pambos Michael

Sentido Thalassa Coral Bay General Manager